rjt

Вода за пиење од морска вода

Климатските промени и брзиот развој на глобалната индустрија и земјоделство го направија проблемот со недостаток на свежа вода се посериозен, а снабдувањето со свежа вода станува сè понапнато, така што на некои крајбрежни градови исто така им недостасува сериозно вода. Водата криза претставува невидено барање за одсолување на морска вода. Опрема за дезинсекција на мембрана е процес во кој морската вода влегува преку полупропустлива спирална мембрана под притисок, вишокот сол и минерали во морската вода се блокирани од страната на висок притисок и се исцедуваат со концентрирана морска вода, а свежата вода излегува од страната со низок притисок.

Според Националното биро за статистика, вкупната количина на слатководни ресурси во Кина изнесувала 2830,6 милијарди кубни метри во 2015 година, што претставува околу 6% од глобалните водни ресурси, рангирана на четвртото место во светот. Сепак, изворите на свежа вода по глава на жител се само 2.300 кубни метри, што е само 1/35 од светскиот просек, а има и недостиг на природни ресурси на слатка вода. Со забрзувањето на индустријализацијата и урбанизацијата, загадувањето на слатководните води е сериозно главно заради индустриските отпадни води и урбаната домашна канализација. Десалинизацијата на морската вода се очекува да биде главна насока за дополнување на висококвалитетна вода за пиење. Користењето на индустријата за дезинсекција на морската вода во Кина претставува 2/3 од вкупниот број. Заклучно со декември 2015 година, се изградени проекти за дезинсекција на морска вода 139 на национално ниво, со вкупна скала од 1,0265 милиони тони на ден. Индустриската вода изнесува 63,60%, а станбената вода 35,67%. Глобалниот проект за десалинизација главно служи за станбена вода (60%), а индустриската вода зафаќа само 28%.

Важна цел на развојот на технологијата за дезинсекција на морска вода е да се намалат оперативните трошоци. Во составот на оперативните трошоци, потрошувачката на електрична енергија претставува најголем процент. Намалувањето на потрошувачката на енергија е најефективното средство за намалување на трошоците за дезинсекција на морската вода.


Време на објавување: ноември-10-2020 година